Công ty Jupiter Crafts International luôn ý thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội và cộng đồng, qua việc thực hiện những chính sách sau:

  • Đóng thuế đầy đủ cho nhà nước, bao gồm thuế TNDN, thuế TNCN, thuế VAT, thuế môn bài
  • Mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo luật định
  • Tạo công ăn việc làm cho xã hội
  • Tham gia hoạt động từ thiện cùng các đơn vị bạn để hỗ trợ các vùng sâu vùng xa trên cả nước
  • Giữ hình ảnh tích cực trong mắt cộng đồng